Przedszkole
i żłobek

Zajęcia adaptacyjne – Stary Wiśnicz

Zajęcia adaptacyjne dostosowujemy indywidualnie do potrzeb każdego dziecka.

Pracujemy na autorskim programie

Nadrzędnym celem programu jest: umożliwienie dziecku “łagodnego” startu w grupie rówieśniczej oraz bezbolesnego rozstania się z rodzicami.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych naszym przedszkolem na pierwsze BEZPŁATNE zajęcia adaptacyjne.

ADAPTACJA – WSKAZÓWKI DLA RODZICÓW

Moment przekroczenia po raz pierwszy przez dziecko progu przedszkola jest dla niego trudnym przeżyciem. Maluch, bardzo mocno związany emocjonalnie z rodzicami nagle opuszcza swój bezpieczny świat i trafia do zupełnie nowej, nieznanej mu rzeczywistości Od tej pory nic nie będzie dla niego już takie, jak dawniej. Pierwszy miesiąc w przedszkolu z pewnością nie będzie należał do łatwych. To, w jaki sposób zniesie ten najtrudniejszy, początkowy okres w przedszkolu zależy od wielu czynników. Każde dziecko reaguje indywidualnie. W oczach małego debiutanta przedszkole jest nowym, zupełnie nieznanym światem. Obce osoby, otoczenie, zabawki, sale, rytm dnia, zasady, konieczność funkcjonowania w większej grupie z innymi dziećmi. Wszystko toczy się inaczej niż dotychczas w domu. Z czasem jednak, przy wsparciu Państwa i naszym w pełnej życzliwości atmosferze maluszek odzyska pewność siebie.

Rodzice przeżywają zwykle wiele obaw i rozterek, gdy pojawią się pierwsze problemy dziecka z przystosowaniem do przedszkola, jednakże pamiętajmy że, możemy naszą pociechę uchronić przed wieloma stresującymi dla niej sytuacjami.

1. Pojawienie się dziecka w przedszkolu jest dla niego stresującą sytuacją, o ile to możliwe, nie wprowadzajmy innych drastycznych zmian w jego życiu; przeprowadzka,

narodziny rodzeństwa, zmiany w dotychczasowych nawykach dodatkowo zaburzają poczucie bezpieczeństwa małego człowieka.

2. Zanim nasz maluch przekroczy próg przedszkola, informujmy go często o tym, że w przedszkolu będzie miło i ciekawie spędzać czas w towarzystwie innych dzieci, ale bez rodziców. Warto przekazać synkowi/córce jak najwięcej szczegółów, dzięki temu szkrabek nie będzie czuł się tak obco w nowym miejscu. Dzieci uwielbiają opowieści. Można np. opowiadać historyjki na dobranoc o tym, jak mama z tatą spędzali czas w swoim przedszkolu i jakie mieli przygody. Z pomocą przybywa nam również literatura; godne polecenia są bajeczki terapeutyczne M. Molickiej lub “Kamyczek; Przedszkole” z serii “Kamyczków”

3. Stwarzajmy swojej pociesze okazję do stawania się coraz bardziej samodzielnym. Zaradność i opanowanie umiejętności takich jak mycie rączek, samodzielne jedzenie, korzystanie z toalety rozpoznawanie swoich rzeczy z pewnością zwiększy poczucie pewności siebie i niezależności maluszka.

4. Przedszkolak powinien bez pośpiechu rozpocząć swój dzień. Warto wstawać w miarę wcześnie, unikajmy pośpiechu. Należy pamiętać, że dzieciaki wykonują wszystko dużo wolniej niż dorośli. Poganianie maluszka może zestresować go i w efekcie rozstanie z rodzicem będzie dla niego o wiele trudniejsze.

5. Można przez jakiś czas wcześniej odbierać dziecko do domu i stopniowo przedłużać jego pobyt. Wkrótce przyzwyczai się do nowego miejsca.

6. Dotrzymujmy słowa danego dziecku; musi być pewne, że może polegać na swoich rodzicach. W ten sposób zapewniamy mu poczucie bezpieczeństwa.

7. Zachowajmy spokój, podczas rozstania. Rozstanie z dzieckiem nie jest łatwe zarówno dla rodziców jak i samego przedszkolaka. Dodajmy mu otuchy, ale starajmy się nie robić

z rozstania dramatu; nasze emocje udzielą się maluchowi, zwiększy się też jego lęk i niepewność. Część dzieci płacze tylko przy pożegnaniu, a kiedy mama czy tata znikną z pola widzenia, uspokajają się.

8. Bardzo dobrym pomysłem może okazać się zabranie przez dziecko do przedszkola

ulubionej zabawki. Pluszowy najlepszy przyjaciel, z którym maluch zasypia, ulubione autko to część jego bezpiecznego świata, który będzie towarzyszył naszej pociesze i pomoże oswoić to co nowe i nieznane.

9. Warto wygodnie ubrać dziecko do przedszkola, bardzo praktyczne są spodenki z

gumką. Ważne jest też dodatkowe ubranko do przebrania; w przedszkolu, podczas zabawy, posiłku, czy załatwiania potrzeb fizjologicznych mogą zdarzyć się dziecku różne “niespodzianki”.

10. Nie ulegajmy we wszystkim dziecku, ale i nie stawiajmy wygórowanych oczekiwań.

11.Zorganizujmy sobie czas na to, by spędzić go z dzieckiem po odebraniu z przedszkola, na rozmowę, wspólną zabawę, spacer lub chociażby wspólne przygotowanie i spożycie wieczornego posiłku. To dla naszej pociechy bardzo ważne.

Podziel się tą aktualnością ze znajomymi:
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Początek
Koniec
Kategorie

Piłka nożna

Za­ję­cia pił­kar­skie w przed­szko­lu „NO STRESS” pro­wa­dzo­ne są przez do­świad­czo­ną firmę „AKA­DE­MIĘ SPOR­TU”

Aka­de­mia Spor­tu  zo­sta­ła za­ło­żo­na przez Pawła Kuska i Łu­ka­sza Surmę. Naj­waż­niej­szym bodź­cem do utwo­rze­nia grup pił­kar­skich była pasja spor­to­wa oraz chęć prze­ka­za­nia mło­dzie­ży wszyst­kich ze­bra­nych po­zy­tyw­nych do­świad­czeń spor­to­wych. Motto Aka­de­mii Spor­tu, które brzmi – „Wy­cho­wa­nie przez sport”, to­wa­rzy­szy mło­dym pił­ka­rzom na wszyst­kich za­ję­ciach i roz­gryw­kach pił­kar­skich.

Wię­cej in­for­ma­cji o Aka­de­mii Spor­tu na stro­nie in­ter­ne­to­wej: www.akademia-sportu.pl

Pro­gram pił­kar­ski wy­ko­rzy­sty­wa­ny na za­ję­ciach, zo­stał sta­ran­nie przy­go­to­wa­ny i do­pa­so­wa­ny dla wy­cho­wan­ków przed­szko­la NO STRESS.

Za­ję­cia od­by­wa­ją się 2 x w ty­go­dni po 30 minut.

Skró­co­ny pro­gram z za­kre­su piłki noż­nej:
 • Pro­gram spor­to­wy (piłka nożna)
  1. Za­ję­cia ko­or­dy­na­cyj­ne
  2. Ele­men­ty szyb­ko­ści
  3. Ele­men­ty gib­ko­ści
  4. Ele­men­ty ko­rek­cji wad po­sta­wy
  5. Spraw­ność ogól­na
  6. Pod­sta­wy tech­ni­ki pro­wa­dze­nia piłki
  7. Pod­sta­wy tech­ni­ki ude­rze­nia piłki
  8. Pod­sta­wy tech­ni­ki przy­ję­cia piłki
  9. Pod­sta­wy tech­ni­ki gry bram­ka­rza
  10. Mini gry i za­ba­wy ma­ją­ce na celu kształ­to­wa­nie cha­rak­te­ru oraz współ­za­wod­nic­twa spor­to­we­go w duchu FAIR PLAY
  11. Prze­pi­sy gry w piłkę nożną.
 • Pro­gram edu­ka­cyj­ny
  1. Wy­cho­wa­nie przez sport
  2. Sport to zdro­wie
  3. Po­łą­cze­nie spor­tu z obo­wiąz­ka­mi życia co­dzien­ne­go
  4. Hi­gie­na oso­bi­sta
  5. Kul­tu­ra oso­bi­sta na za­ję­ciach oraz w życiu co­dzien­nym

Tenis

Skró­co­ny pro­gram z za­kre­su Te­ni­su:
 • Umie­jęt­no­ści
  1. Opa­no­wa­nie krocz­ków, spo­so­bów po­ru­sza­nia się w te­ni­sie
  2. Skoki, prze­sko­ki, rów­no­wa­ga, umie­jęt­ność prze­no­sze­nia cię­ża­ru ciał
  3. Kształ­to­wa­nie ko­or­dy­na­cji wzro­ko­wo-ru­cho­wej, czu­cie mię­śnio­we
  4. Zwin­ność, gib­kość
  5. Wy­trzy­ma­łość
  6. Rzuty pi­łecz­ki w roż­nych usta­wie­niach
  7. Opa­no­wa­nie ru­chów ude­rze­nio­wych z za­cho­wa­niem ob­szer­nej am­pli­tu­dy ruchu
 • Formy
  1. Za­ba­wo­wa
  2. Za­da­nia ru­cho­we ze współ­za­wod­nic­twem
  3. „Mini tenis” – pro­gram na­ucza­nia pod­sta­wo­we­go z za­sto­so­wa­niem od­po­wied­nie­go sprzę­tu te­ni­so­we­go, sto­sow­ne­go do wieku dzie­ci

Judo

Taniec

Wiek przed­szkol­ny to naj­waż­niej­szy okres w roz­wo­ju ru­cho­wym dziec­ka. Ta­niec pro­wa­dzo­ny przy akom­pa­nia­men­cie mu­zy­ki sprzy­ja roz­wo­jo­wi wszech­stron­nej spraw­no­ści fi­zycz­nej. Ta­niec i ruch po­zwa­la dzie­ciom „ener­gicz­nym” na roz­ła­do­wa­nie emo­cji, a tym bar­dziej „za­mknię­tym” na po­ko­na­nie swo­ich lęków, nie­śmia­ło­ści, po­zby­cie się za­ha­mo­wań psy­chicz­nych, nie­zręcz­no­ści fi­zycz­nej oraz na­pięć ciała. Po­nad­to ta­niec roz­wi­ja pa­mięć, my­śle­nie dziec­ka, spo­strze­gaw­czość, uwagę, orien­ta­cję, wy­obraź­nię i in­te­li­gen­cję twór­czą.

Narty

W okre­sie zimowym przed­szko­la­ki uczest­ni­czą w za­ję­ciach narciarskich.

Basen

W okre­sie let­nim przed­szko­la­ki uczest­ni­czą w za­ję­ciach nauki pły­wa­nia.

Gimnastyka korekcyjna

Za­ję­cia pro­wa­dzo­ne me­to­dą opo­wie­ści ru­cho­wych z wy­ko­rzy­sta­niem gier i zabaw oraz przy­bo­rów.

Na­szym naj­waż­niej­szym za­da­niem jest to, aby każde dziec­ko było za­do­wo­lo­ne z wy­ko­na­ne­go ćwi­cze­nia i chęt­nie go po­wta­rza­ło. W za­ba­wie kształ­tu­je­my pra­wi­dło­we na­wy­ki ru­cho­we i sty­mu­lu­je­my roz­wój pra­wi­dło­wej po­sta­wy. Prze­ciw­dzia­ła­my naj­częst­szym wadom roz­wo­jo­wym po­sta­wy: pła­sko­sto­piu, ko­śla­wo­ści kolan i skrzy­wie­niom krę­go­słu­pa.

Szachy